ತಿರುಪತಿಯ ಶಿಲಾತೋರಣದ ಅಚ್ಚರಿ ಗೊತ್ತಾ Silathoranam Natural Rock Arch history in kannadaತಿರುಪತಿಯ ಶಿಲಾತೋರಣದ ಅಚ್ಚರಿ ಗೊತ್ತಾ Silathoranam Natural Rock Arch history in kannada

Do You Know The Silathoranam A Famous Natural Rock Arch At Tirumala

I am not owner of any content which i used in my video all resource like picture or video from google or any other helpful site which help us to explain our video nicely or deeply so i credit to my all work to google or any other sites . if i used any other’s content then i will definitely credit to him thanks i hope all owner understand to me if i used some content in my videos thanks again to all owners.

Transcend by Audionautix is licensed under a Creative Commons Attribution license (https://creativecommons.org/licenses/…)
Artist: http://audionautix.com/

ಈ ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಲು ಮರೆಯದಿರಿ.

▬▬▬▬▬ Share, Support, Subscribe▬▬▬▬▬▬

YOUTUBE
https://www.youtube.com/channel/UC0D-9f6I46bQQn8_e18fR8A?disable_polymer=true

INSTAGRAM
https://www.instagram.com/prakash.ym.1

MY FACEBOOK PAGE
https://www.facebook.com/ಇದು-prakash-ym-kannada-talk-1086847374775873/

ಈ ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಲು ಮರೆಯದಿರಿ.

KANNADA TECH VIDEOS
KANNADA TECH FOR YOU
SUBSCRIBE FOR MORE VIDEOS
KANNADA TECH CHANNELS

source

Fahad Hameed

Fahad Hashmi is one of the known Software Engineer and blogger likes to blog about design resources. He is passionate about collecting the awe-inspiring design tools, to help designers.He blogs only for Designers & Photographers.

29 thoughts on “ತಿರುಪತಿಯ ಶಿಲಾತೋರಣದ ಅಚ್ಚರಿ ಗೊತ್ತಾ Silathoranam Natural Rock Arch history in kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *