தினமும் ஒரு செய்தி 25-11-2017 || உழைப்பு || Daily quotes for life

உழைப்பு உழைக்கும் நேரத்தை அதிகமாக்கினால் அது வெற்றியின் விலையை மலிவாக்கும் – அடிசன் நல்வாய்ப்பு உங்கள் வீட்டுக்கதவைத் தட்ட வேண்டுமா? அப்படியானால் ஊக்கத்துடன் உழையுங்கள்! – கோல்டு

Read more